Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je sociální službou poskytovanou na základě §44 zákona 108/2006 Sb. Kapacita Odlehčovací služby v Domově důchodců Ústí nad Orlicí jsou 4 lůžka.

Cílová skupina:

Senioři od 65 let věku, případně mladší, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby.
Služba není určena:
Osobám vyžadujícím specifický přístup personálu nebo technické vybavení, kterými Domov důchodců Ústí nad Orlicí nedisponuje.

O službě:

Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně jako přechodná pobytová služba sociální péče, která zajišťuje pečujícím prostor pro odpočinek a načerpání sil. Službu je možné poskytnout na dobu určitou, vždy nejdéle na 3 měsíce. Uživatelům je dle individuálních potřeb poskytována komplexní odborná péče prostřednictvím zdravotních sester, pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Služba je vždy poskytována dle individuálních potřeb s ohledem na vlastní možnosti jednotlivých uživatelů. Uživatele podporujeme ve zvyklostech, které si přinášejí z domu. Zároveň uživatele motivujeme k účasti na různých aktivizačních programech jako je procvičování motorických dovedností formou různých rukodělných činností (tvoření různých tematických výrobků), dále pak formou společného cvičení na tělocvičně (protahování svalů, posilování, …), ale i individuální nácviky chůze, úchopů např. hrnečku a individuální cvičení v lůžku. Uživatelům také nabízíme pravidelné čtení na pokračování, hraní společenských her, hudební a biblické hodinky. Uživatelům, kteří mají rádi zvířata je nabízena možnost využití canisterapie či felinoterapie. Není-li možné pro zdravotní stav nabídnout uživateli skupinové aktivizační činnosti, jsou nabízeny aktivizační činnosti na pokoji, u lůžka, často ve spolupráci s dobrovolníky. Pracujeme se životními příběhy uživatelů a pomoci individuálního plánu se snažíme každému uživateli „ušít službu na míru“, aby se u nás cítil co možná nejpříjemněji.

Více informací o průběhu služby naleznete zde.

 

Obyvatelům Domova jsou k dispozici další služby, které zvyšují jejich pohodlí.

KADEŘNICTVÍ - kadeřníka lze navštívit jednou za dva týdny přímo v Domově
PEDIKÚRA - každých 14 dní dochází do Domova pedikérka. Obyvatelé si mohou zvolit mokrou či suchou pedikúru.
DOPRAVA - ve městě provozuje Český červený kříž seniordopravu, kterou mohou obyvatelé Domova využít
SPOLEČNOST - do Domova docházejí dobrovolníci z místního dobrovolnického centra Světlo, kteří se seniorům věnují - hrají s nimi společenské hry a povídají si s nimi
ZPRAVODAJ - o dění v Domově informuje pravidelný měsíčník
DROBNÉ OPRAVY - určení zaměstnanci Domova jsou vybaveni k provádění drobných oprav pro obyvatele Domova

Zdravotní péče

Stáří sebou přináší zdravotní problémy. Počítáme s tím.
V rámci Domova důchodců Ústí nad Orlicí je pro obyvatele, pokud tak určí lékař Domova, zajištěna zdravotní péče ve formě odběrů, převazů, polohování a podání léků. Zdravotní péči zajišťujeme vlastními zdravotními sestrami. Po dobu využití odlehčovací služby je nutné zajistit léky a inkontinenční pomůcky u obvodního lékaře.


 

 

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku