Domov pro seniory (DS)

Domov pro seniory je sociální službou poskytovanou na základě §49 zákona 108/2006 Sb. Kapacita sociální služby Domov pro seniory v Domově důchodců Ústí nad Orlicí je 89 lůžek.

O službě

Služba je poskytována nepřetržitě jako dlouhodobá pobytová služba sociální péče, součástí služby je celodenní stravování a praní prádla. Uživatelé mají k dispozici ubytování v jednom jednolůžkovém a čtyřiačtyřiceti dvoulůžkových pokojích v budově B.

Uživatelům je dle individuálních potřeb poskytována komplexní odborná péče prostřednictvím sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a zdravotních sester. Cílem služby je podpořit uživatele v udržení jejich soběstačnosti vždy s přihlédnutím k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Pro usnadnění adaptace a začleňování uživatelů do sociálního prostředí Domova jsou zajišťovány různé aktivizační činnosti – např. kulinářská hodinka (příprava jednoduchých pokrmů); čtení na pokračování; hraní společenských her; výtvarná hodinka. Ve spolupráci s místními MŠ, ZŠ a ZUŠ zajišťujeme různá hudební a divadelní vystoupení. Uživatelé mají možnost využít animoterapii (máme zakrslé králíčky Boba a Kulíška, morčata a andulky). Docházíme do kina a sledujeme aktuální filmové trendy, chodíme na pivo či zákusek do nedalekého bistra. Není-li možné pro zdravotní stav nabídnout uživateli skupinové aktivity, jsou nabízeny aktivizační činnosti na pokoji, u lůžka, často ve spolupráci s dobrovolníky.

Nabízíme i základní rehabilitaci formou skupinového cvičení v tělocvičně, jógy či wellness. Provádíme však i individuální nácviky chůze, úchopů např. hrnečku, či samostatné přesuny z lůžka, …

V rámci Domova důchodců Ústí nad Orlicí je pro obyvatele, pokud tak určí lékař Domova, zajištěna zdravotní péče ve formě odběrů, převazů, polohování a podání léků. Zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry, které jsou v Domově přítomny nepřetržitě. Za obyvateli Domova pravidelně dochází lékař, který dlouhodobě sleduje a zná jejich zdravotní stav. Do Domova také pravidelně dochází psychiatr, spolupracujeme i se specialisty mimo Domov, obyvatelům zajištujeme doprovod na potřebná vyšetření.

Pracujeme se životními příběhy uživatelů a pomoci individuálního plánu se snažíme každému uživateli „ušít službu na míru“, aby se u nás cítil co možná nejpříjemněji.

Obyvatelům Domova jsou k dispozici další služby, které zvyšují jejich pohodlí.

Pravidelně k nám dochází kadeřnice a pedikérka. Je možné však tyto služby využít ve městě prostřednictvím Senior dopravy zajišťovanou oblastním spolkem ČČK. Společnost nám dělají i dobrovolníci (jak při skupinových aktivitách, tak při individuálních návštěvách na pokoji). Vydáváme také vlastní Měsíčník, ve kterém informujeme nejen obyvatele mimo jiné o aktuálním dění v domově. Uživatelé mají také možnost využít duchovní péči prostřednictvím různých církví.

Více informací o průběhu služby naleznete zde

Žádost

Přemýšlíte o využití sociálních služeb Domova důchodců Ústí nad Orlicí?
Dle Vaší potřebnosti si vyberte konkrétní sociální službu a podejte příslušnou Žádost.

Formuláře jsou k dispozici u naší sociální pracovnice nebo ke stažení zde.

Návod při vyplňování žádosti:

 • vyplnit Žádost – tato musí být podepsána žadatelem –  má-li žadatel určeného opatrovníka, podepíše Žádost jeho opatrovník a se žádostí doloží usnesení soudu
 • potvrdit tiskopis „ Vyjádření lékaře“ – u ošetřujícího lékaře žadatele, případně doložit aktuální lékařskou zprávu ze zdravotního zařízení, ve kterém v současné době žadatel pobývá;
 • vyplnit Dotazník o žadateli, včetně životního příběhu, který uživatelům usnadní adaptaci na nové prostředí;
 • vybrat kontaktní osobu, která může být nápomocna při vyřizování Žádosti, formulář musí vybraná kontaktní osoba podepsat;
 • doložit kopii rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči;

Vyplněné formuláře můžete osobně předat naší sociální pracovnici nebo zaslat na adresu:

Domov důchodců Ústí nad Orlicí, Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí

Splňuje -li Žádost všechny náležitosti, předáme ji k posouzení naší smluvní lékařce.

Po posouzení Žádosti budete písemně vyrozuměni o zařazení nebo nezařazení do pořadníku žadatelů.

V případě vhodného místa Vás naše sociální pracovnice bude telefonicky nebo písemně kontaktovat.

Pokud dosud nepobíráte příspěvek na péči, podejte si žádost o jeho přiznání na Kontaktním pracovišti místně příslušného Úřadu práce.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme, poradíme, kontaktujte nás.

Veřejný závazek

Poslání

Poskytovat kvalitní, finančně dostupné a dlouhodobě udržitelné sociální a zdravotní služby odpovídající potřebám obyvatel regionu, v souladu s vývojem v oboru poskytovaných služeb.

Cíl

Umožnit seniorům plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě a osobním potřebám každého uživatele.

Cílová skupina

Senioři od 65 let věku, případně mladší, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby.
Služba není určena: Osobám vyžadujícím specifický přístup personálu nebo technické vybavení, kterým Domov důchodců Ústí nad Orlicí nedisponuje.

Principy

 • respektování práv uživatelů
 • respektování volby uživatelů
 • individualizace podpory
 • týmový přístup k uživatelům
 • odbornost a komunikace
 • podpora soběstačnosti
 • využívání běžných veřejných služeb
 • etický přístup k uživatelům