Domov se zvláštním režimem (DZR)

Domov se zvláštním režimem je sociální službou poskytovanou na základě §50 zákona 108/2006 Sb. Kapacita sociální služby Domov se zvláštním režimem v Domově důchodců Ústí nad Orlicí je 51 lůžek.

O službě

Služba je poskytována nepřetržitě jako dlouhodobá pobytová služba sociální péče, součástí služby je celodenní stravování a praní prádla. Uživatelé mají k dispozici ubytování v patnácti dvoulůžkových a sedmi třílůžkových pokojích v budově A.

Uživatelům je dle individuálních potřeb poskytována komplexní odborná péče prostřednictvím zdravotních sester, pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Cílem služby je podpořit uživatele v udržení jejich soběstačnosti vždy s přihlédnutím k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Uživatele podporujeme v činnostech, které jsou běžné pro domácnost jako je vaření, pečení, utírání nádobí, hrabání listí, práce na zahrádce, pletení, … Tyto činnosti jsou uživatelům blízké a přináší jim pocit uspokojení. Vedle těchto aktivit mají uživatelé možnost využít rukodělné činnosti, procvičování paměti, různé nenáročné sportovní aktivity, zpívání, společné procházky, ale i běžné posezení u kávy a čaje a mnoho dalšího. Uživatelům, kteří mají rádi zvířata je nabízena možnost využití animoterapie (máme králíčky Boba a Kulíška, morčátko, nechybí u nás ani rybičky či andulky). Není-li možné pro zdravotní stav nabídnout uživateli skupinové aktivizační činnosti, jsou nabízeny aktivizační činnosti na pokoji, u lůžka, často ve spolupráci s dobrovolníky.

Nabízíme i základní rehabilitaci formou skupinového cvičení v tělocvičně, jógy či wellness. Provádíme však i individuální nácviky chůze, úchopů např. hrnečku, či samostatné přesuny z lůžka, …

V rámci Domova důchodců Ústí nad Orlicí je pro obyvatele, pokud tak určí lékař Domova, zajištěna zdravotní péče ve formě odběrů, převazů, polohování a podání léků. Zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry, které jsou v Domově přítomny nepřetržitě. Za obyvateli Domova pravidelně dochází lékař, který dlouhodobě sleduje a zná jejich zdravotní stav. Do Domova také pravidelně dochází psychiatr, spolupracujeme i se specialisty mimo Domov, obyvatelům zajištujeme doprovod na potřebná vyšetření.

Pracujeme se životními příběhy uživatelů a pomoci individuálního plánu se snažíme každému uživateli „ušít službu na míru“, aby se u nás cítil co možná nejpříjemněji.

Více informací o průběhu služby naleznete zde

Obyvatelům Domova jsou k dispozici další služby, které zvyšují jejich pohodlí.
Pravidelně k nám dochází kadeřnice a pedikérka. Nejen tyto služby je možné využít i ve městě prostřednictvím Senior dopravy zajišťovanou oblastním spolkem ČČK. Společnost nám dělají i dobrovolníci (jak při skupinových aktivitách, tak při individuálních návštěvách na pokoji). Vydáváme také vlastní Měsíčník, ve kterém informujeme nejen obyvatele mimo jiné o aktuálním dění v domově. Uživatelé mají také možnost využít duchovní péči prostřednictvím různých církví.

Žádost

Přemýšlíte o využití sociálních služeb Domova důchodců Ústí nad Orlicí?
Dle Vaší potřebnosti si vyberte konkrétní sociální službu a podejte příslušnou Žádost.

Formuláře jsou k dispozici u naší sociální pracovnice nebo ke stažení zde.

Návod při vyplňování žádosti:

 • vyplňte tiskopis Žádost – tato musí být podepsána žadatelem – má-li žadatel určeného opatrovníka, podepíše Žádost jeho opatrovník a se žádostí doloží usnesení soudu
 • nechte potvrdit tiskopis „ Vyjádření lékaře“ – u ošetřujícího lékaře žadatele – v případě žádosti do Domova se zvláštním režimem musí být odborné vyšetření neurologa nebo psychiatra. V případě, že je žadatel v současné době v některém zdravotním zařízení, je nutné dodat i aktuální zdravotní zprávu z toho zařízení
 • vyplňte tiskopis „Dotazník o žadateli“, včetně životního příběhu, který uživatelům usnadní adaptaci na nové prostředí
 • vybrat kontaktní osobu, která může být nápomocna při vyřizování Žádosti, formulář musí vybraná kontaktní osoba podepsat;
 • doložte kopii rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči

Vyplněné formuláře můžete osobně předat naší sociální pracovnici nebo zaslat na adresu:

Domov důchodců Ústí nad Orlicí, Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Splňuje -li Žádost všechny náležitosti, předáme ji k posouzení naší smluvní lékařce. Po posouzení Žádosti budete písemně vyrozuměni o zařazení nebo nezařazení do pořadníku žadatelů.

V případě vhodného místa Vás naše sociální pracovnice bude písemně nebo telefonicky kontaktovat.

Pokud dosud nepobíráte příspěvek na péči, podejte si žádost o jeho přiznání na Kontaktním pracovišti místně příslušného Úřadu práce.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme, poradíme, kontaktujte nás.

Veřejný závazek

Poslání

Poskytovat kvalitní, finančně dostupné a dlouhodobě udržitelné sociální a zdravotní služby odpovídající potřebám obyvatel regionu, v souladu s vývojem v oboru poskytovaných služeb.

Cíl

Umožnit uživatelům s demencí, zejména Alzheimerovou chorobou, co nejplnohodnotnější život, s přihlédnutím k individualitě, osobním potřebám a požadavkům na bezpečnost prostředí každého uživatele.

Cílová skupina

Služba je poskytovaná osobám od 45 let věku, které trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.
Služba není určena: Osobám vyžadujícím specifický přístup personálu nebo technické vybavení, kterým Domov důchodců Ústí nad Orlicí nedisponuje.

Principy

 • respektování práv uživatelů
 • respektování volby uživatelů
 • individualizace podpory
 • týmový přístup k uživatelům
 • odbornost a komunikace
 • podpora soběstačnosti
 • využívání běžných veřejných služeb
 • etický přístup k uživatelům

Domov důchodců Ústí nad Orlicí se při své činnosti zavazuje dodržovat a aktivně prosazovat následující práva uživatelů s Alzheimerovou chorobou:

 1. Být informován o své chorobě.
 2. Mít vhodnou a soustavnou lékařskou péči.
 3. Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen to je možné.
 4. Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě.
 5. Při vyjádření svých citů být brán vážně.
 6. Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami.
 7. Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.
 8. Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl.
 9. Mít možnost chodit pravidelně ven.
 10. Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky.
 11. Být s lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.
 12. Být ošetřován pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro péči o osoby s demencí.