Služby

Domov pro seniory

Služba je poskytována seniorům od 65 let věku, případně mladším, jestliže jsou závislí na pomoci jiné osoby.

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Služba je poskytována osobám od 45 let věku, jestliže jsou závislé na pomoci jiné osoby z důvodu Alzheimerovy choroby, popřípadě jiného typu stařecké demence.

Domov se zvláštním režimem

Odlehčovací služba

Služba je poskytována seniorům od 65 let věku, o které jinak pečuje fyzická osoba, která potřebuje prostor pro odpočinek a načerpání potřebných sil. Jedná se o přechodnou pobytovou sociální službu.

Odborné sociální poradenství

Je určeno rodinným příslušníkům, kteří se dlouhodobě starají o osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinou demencí.

Odlehčovací služba