Zásady ochrany osobních údajů

v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tzv. General Data Protection (GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů Vám poskytujeme přehled o zpracování osobních údajů u níže uvedeného správce osobních údajů.

Správce osobních údajů

Název organizace: Domov důchodců Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace

Adresa sídla: Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 70857130

E-mail: info@dduo.cz

zast.: Mgr. Miluší Kopeckou, ředitelkou

(dále jen správce)

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje především na základě zák. 108/2006 Sb. a 372/2011 Sb. Přesný výčet spravovaných osobních údajů a účel jejich získávání je součástí vnitřních předpisů organizace. Pro bližší informace o jednotlivých účelech zpracování se můžete obracet na níže uvedeného pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů.

Práce s osobními údaji je transparentní a je zabezpečena proti zneužití.

Osobní údaje, které jsou správcem zpracovávány

V rámci činnosti správce dochází ke zpracování zejména následujících osobních údajů:

  • identifikační osobní údaje – jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, datum a místo narození atd.
  • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, e-mail, doručovací adresa atd.
  • údaje nezbytné k uzavření smlouvy
  • údaje o zdravotním stavu
  • jiné údaje – obrazové a zvukové záznamy sloužící k informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách a uskutečněných akcích, propagaci Domova).

Osobní údaje zpracováváme v případě, že

  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
  • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany
  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

Předávání osobních údajů třetím subjektům a doba jejich uchování

Osobní údaje předáváme třetím subjektům v případě, že nám to ukládá právní předpis (zpravidla se jedná o orgány veřejné moci). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti.

Údaje nebudou předávány mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Práva subjektů související se zpracováním jejich osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požádat o výpis osobních údajů/kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte možnost požadovat předání dat (vám nebo vámi určenému jinému správci osobních údajů), která se vás týkají a která jste nám osobně poskytli.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požádat, abychom smazali všechna vaše data. Smazání dat bude možné pouze v případě, kdy nejme vázáni jinými důvody, pro které jsme naopak povinni data uchovat (smluvní ustanovení, zákonné požadavky apod.)

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování po omezenou dobu.

Právo na opravu osobních údajů

Na základě informace od vás opravíme nepřesné osobní údaje, popřípadě doplníme neúplné údaje.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, pokud tyto údaje nepotřebujeme pro jiné účely. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování osobních údajů uskutečněného do doby odvolání Vašeho souhlasu, na základě dříve uděleného souhlasu.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Pověřence pro ochranu osobních údajů Domov důchodců Ústí nad Orlicí nemá.

Pověřeným pracovníkem ochrany osobních údajů v Domově důchodců v Ústí nad Orlicí, na kterého se můžete obracet při uplatňování svých práv je paní Olga Švecová, DiS.

tel.: 730 573 973

e-mail: olga.svecova@dduo.cz

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, resp. budete mít za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).