Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tzv. General Data Protection (GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů Vám poskytujeme přehled o zpracování osobních údajů u níže uvedeného správce osobních údajů.

 Správce osobních údajů

Název organizace: Domov důchodců Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace

Adresa sídla: Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 70857130

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zast.: Mgr. Miluší Kopeckou, ředitelkou

(dále jen správce)

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje především na základě zák. 108/2006 Sb. a 372/2011 Sb. Přesný výčet spravovaných osobních údajů a účel jejich získávání je součástí vnitřních předpisů organizace. Pro bližší informace o jednotlivých účelech zpracování se můžete obracet na níže uvedeného pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů.

Práce s osobními údaji je transparentní a je zabezpečena proti zneužití.

Osobní údaje, které jsou správcem zpracovávány

V rámci činnosti správce dochází ke zpracování zejména následujících osobních údajů:

 

 • identifikační osobní údaje – jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, datum a místo narození atd.
 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, e-mail, doručovací adresa atd.
 • údaje nezbytné k uzavření smlouvy
 • údaje o zdravotním stavu
 • jiné údaje – obrazové a zvukové záznamy sloužící k informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách a uskutečněných akcích, propagaci Domova).

 Osobní údaje zpracováváme v případě, že

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

 Předávání osobních údajů třetím subjektům a doba jejich uchování

Osobní údaje předáváme třetím subjektům v případě, že nám to ukládá právní předpis (zpravidla se jedná o orgány veřejné moci). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti.

Údaje nebudou předávány mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Práva subjektů související se zpracováním jejich osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požádat o výpis osobních údajů/kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte možnost požadovat předání dat (vám nebo vámi určenému jinému správci osobních údajů), která se vás týkají a která jste nám osobně poskytli.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požádat, abychom smazali všechna vaše data. Smazání dat bude možné pouze v případě, kdy nejme vázáni jinými důvody, pro které jsme naopak povinni data uchovat (smluvní ustanovení, zákonné požadavky apod.)

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování po omezenou dobu. 

Právo na opravu osobních údajů

Na základě informace od vás opravíme nepřesné osobní údaje, popřípadě doplníme neúplné údaje.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, pokud tyto údaje nepotřebujeme pro jiné účely. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování osobních údajů uskutečněného do doby odvolání Vašeho souhlasu, na základě dříve uděleného souhlasu.

 

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Pověřence pro ochranu osobních údajů Domov důchodců Ústí nad Orlicí nemá. 

Pověřeným pracovníkem ochrany osobních údajů v Domově důchodců v Ústí nad Orlicí, na kterého se můžete obracet při uplatňování svých práv je paní Olga Švecová, DiS.

tel.: 730 573 973

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, resp. budete mít za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

 

 Provozování kamerového systému

 

 1. Úvodní ustanovení:

Domov důchodců Ústí nad Orlicí, IČ: 70857130, se sídlem Cihlářská 761, 562 01,

Ústí nad Orlicí (dále jen DD) vydává tuto směrnici v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. DD má povinnost přijmout a provést bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s platnými předpisy.

 

 1. Správce:

Domov důchodců Ústí nad Orlicí, IČ: 70857130, se sídlem Cihlářská 761, 562 01,

Ústí nad Orlicí – subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

 

 1. Zpracovatel:

Subjekt, který na základě pověření správcem zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR a podmínkami blíže uvedenými v nařízení, resp. v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.

 

3.1. Účel provozování kamerového systému:

Zajištění bezpečnosti osob v monitorovaných prostorách, prevence nežádoucích jevů, zejména krádeží a poškozování majetku (ochrana majetku), možnost odhalení pachatele.

 

Kamerový systém je určen i pro online sledování vstupu do budov pro vybraná pracoviště z důvodu bezpečnosti osob a ochrany majetku.

 

3.2. Oznamovací povinnost zaměstnanců a ostatních osob v DD:

V případě trestné činnosti v DD (krádeže, ničení majetku apod.) jsou zaměstnanci DD a ostatní osoby povinni neprodleně nahlásit danou událost vedoucímu provozního úseku nebo vedoucímu ekonomického úseku, ev. ředitelce z důvodu včasného zajištění záznamů z kamerového systému.

 

3.3. Odpovědnost za zpracování osobních údajů z kamerového systému:

Za zpracování osobních údajů odpovídá vedoucí provozního úseku, v jeho nepřítomnosti vedoucí ekonomického úseku.

 

Zaměstnancům je zakázáno při online sledování kamerového systému (vstupy do budov, prostory recepce) pořizovat jakékoli obrazové či jiné záběry a tyto záběry předávat dalším osobám nebo umísťovat na sociální sítě.

 

 3.4. Informovanost veřejnosti a zaměstnanců:

Informovanost veřejnosti a zaměstnanců je zajištěna informačními cedulemi na vstupech do budovy a u dalších monitorovaných prostorů, dále prostřednictvím této směrnice a na webových stránkách organizace.

 

3.5. Zajištění provozu kamerového systému:

Zajištění provozu kamerového systému je po technické stránce zajišťováno smluvně se společností OG Soft s.r.o., IČO: 25108565, M. R. Štefánika 264, 562 01 Ústí nad Orlicí, která zajišťuje správu a pravidelnou profylaxi kamerového systému. Tato společnost není oprávněná vydávat záznamy z kamerového systému.

 

Kontroly funkčnosti technickoorganizačních opatření provádí vedoucí provozního úseku (administrátor) 1x ročně nebo při změně, která může mít vliv na bezpečnost. Revize kamerového systému DD zajišťuje společnost OG Soft.

 

Kamery jsou digitální a kamerové záznamy z nich jsou ukládány prostřednictvím samostatné počítačové sítě, jsou sdruženy do datového centra – uzamykatelná místnost, kde je umístěno nahrávací zařízení s určitým počtem kanálů umožňujících zapojení kamer. Kamerový záznam je chráněn před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním (přihlašovací jméno a heslo). Kamerový záznam je uchováván po dobu 3 dnů, vyjma případů specifikovaných níže v odst. 3.7. této směrnice.

 

3.6. Dokumentace kamerového systém:

Dokumenty zpracované v souvislosti s provozem kamerového systému:

 • Informační cedule u sledovaných prostor.
 • Dokumenty související s vlastním provozem a poskytováním osobních údajů – komu byly předány a na základě jakého zmocnění, informace o mimořádných provozních událostech (Provozní deník).

 

3.7. Poskytnutí osobních údajů z kamerového systému:

K naplnění výše uvedeného účelu poskytne organizace v případě potřeby kamerové záznamy příslušným institucím. Oprávněnost poskytnutí vyžádaných záznamů posuzuje ředitelka.

 

V případě potřeby (nahlášená krádež apod.) jsou záznamy ukládány po dobu nezbytně nutnou na externí disk do doby předání příjemci (orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu).

 

3.8. Ohlášení povinnosti zabezpečení či úniku dat:

Zaměstnanci DD jsou povinni neprodleně nahlásit vedoucímu provozního úseku porušení zabezpečení či únik dat prostřednictvím výstražné nežádoucí události.

 

Vedoucí provozního úseku informuje ředitelku a nahlásí tuto informaci dozorovému úřadu, do 72 hodin od zjištění nedostatků.

 1. Přílohy:

Příloha č. 1 Označení prostor kamerami se záznamem.

 

Určeno pro

Všechny zaměstnance

Datum účinnosti

22.5.2023

Zpracovala:

Mgr. Miluše Kopecká

Ředitelka

 

Ověřil:

Bc. Radim Hájek

Vedoucí provozního úseku

 

Schválila:

Mgr. Miluše Kopecká

Ředitelka

 

 

 

 

 

WHISTLEBLOWING

 

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, s účinností od 1. 8. 2023, který zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, se upravuje podávání oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen „oznamovatel“).

Oznámení se týká informací o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 3. porušuje samotný zákon o ochraně oznamovatelů,
 4. porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie upravující oblasti vymezené evropskou směrnicí, jejichž společným jmenovatelem je ochrana zájmů Evropské unie. Jde např. o oblast zadávání veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či oblast ochrany životního prostředí.

V oznámení musí být uvedeno jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Ochrana oznamovatelů spočívá v zákazu uplatnění odvetných opatření, a to zejména:

 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci.

 

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat:

 • prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
 1. ústně v budově Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí č.p. 7, 2. patro, kancelář č. 303. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,
 2. písemně na adresu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí s označením obálky „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING“,
 3. telefonicky na telefonním čísle 465 514 323 nebo 736 516 265,
 4. elektronicky na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR

Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz).

 

Příslušná osoba pro vyřizování oznámení:

Bc. Zdeňka Nováková

telefonní číslo 465 514 323 nebo 736 516 265

e-mailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku